Privacy verklaring

Privacyverklaring van KESLER  Makelaardij  Assurantiën  Hypotheken

Wie zijn wij:
Wij zijn een onafhankelijk kantoor die adviseert in zowel schade- als levensverzekering. Tevens adviseren wij in hypotheken en andere financiële producten. Ook adviseren wij bij aan- en verkoop van woningen en bedrijfsobjecten.

Welke gegevens verwerken wij van u:
Wanneer u een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Welke gegeven wij van u verwerken is afhankelijk van het soort product dat u afneemt. Als u klant bij ons bent of wordt dan gebruiken wij w bankrekeningnummer om betalingen te incasseren of betalingen te doen. Daarnaast beschikken wij over uw salarisgegevens als u producten zoals een pensioen- of inkomensverzekering of hypotheek bij ons heeft afgesloten.

Voor sommige producten hebben wij nog aanvullende gegevens nodig, bijvoorbeeld uw kenteken bij een autoverzekering of uw beroep of gezondheidsgegevens bij een inkomensverzekering of hypotheek.

In sommige gevallen verwerken wij ook u Burgerservicenummer. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aanvraag voor een hypotheek of een zorgverzekering.

Waarom verwerken wij deze gegevens:
Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruiken wij uw contactgegevens om u blijvend te informeren over eventuele wijzigingen in uw verzekeringen of andere producten

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke grondslagen:

* U heeft toestemming gegeven
* De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
* De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijden weer intrekking. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen.

Hoe beveiligen we uw gegevens:
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Technische maatregelen zijn onder andere het systeem beveiligen met gebruikersnamen en wachtwoorden en een goedwerkend spamfilter. Organisatorisch valt te denken aan afgesloten kasten en laden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaald de wet hoelang wij uw gegevens moeten bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens:
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoerging.

Aan met ons samenwerkende verzekeraas en bankinstellingen voor het doen van een aanvraag.

Dienstverleners en bedrijven waarmee wij samenwerken en een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Bijvoorbeeld onze ICT dienstverlener, ons adminstratiepakketleverancier Dias, het bedrijf dat digitale berichten stuurt en verstuurd.

Wat zijn uw rechten:
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen.

Dit is het geval indien:
* de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn 
    verzameld.
* U de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken
* U gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking
* Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt
* Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen

Het recht om vergeten te worden is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen. Als wij niet aan uw verzoek voldoen informeren wij u over de redenen waarom wij niet voldoen aan uw verzoek.

Email en social media
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor tenzij deze toestemming al eerder gegeven is. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

  U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via social media zoals facebook, WhatsApp, twitter of LinkedIn. Als u os via een van deze kanalen benaderd, bewaren wij de gegevens die u heeft verstrekt in een beveiligde omgeving

Datalek:
Wanneer er een vermoeden is van een datalek dan zal dat door ons onderzocht worden. Wij zullen dit dan classificeren en registreren. Mocht blijken dat er persoonsgegevens gelekt of verloren zijn gegaan dan zullen wij dit melden volgende de geldende procedures en voorwaarden.

Vragen of klachten:
Heeft u vragen over deze privacyverklaring neemt u dan gerust contact met ons op. Ool kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoritetpersoonsgegevens.nl telefoonnummer 0900-2001201